Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Inhoud: Teksten, video’s, foto’s, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, symbolen, merken, handelsnamen, e.d. die door de Klant worden aangeleverd i.v.m. de Werkzaamheden;

Klant: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Luidruchtig Online een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

Luidruchtig Online: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Luidruchtig Online gevestigd aan Insulindestraat 86b te Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85314854;

Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Luidruchtig Online en de Klant;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;

Software: De softwareprogrammatuur, (web)applicatie, website, webshop, koppeling of ontwerp werkzaamheden die Luidruchtig Online in het kader van de Overeenkomst aan de Klant oplevert of heeft opgeleverd;

Werkzaamheden: Alle door Luidruchtig Online ten behoeve van de Klant uit te voeren Werkzaamheden.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes afkomstig van Luidruchtig Online en op alle Overeenkomsten tussen de Klant en Luidruchtig Online.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Luidruchtig Online, voor de uitvoering waarvan door Luidruchtig Online derden worden betrokken.

2.3. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Luidruchtig Online en de Klant, dan wordt de Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.4. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts Schriftelijk worden overeengekomen.

2.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Luidruchtig Online vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.7. Indien Luidruchtig Online niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Luidruchtig Online het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8. Luidruchtig Online heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. De Klant wordt Schriftelijk van de nieuwe algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

2.9. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.

2.10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbod en offerte

3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Luidruchtig Online zijn vrijblijvend.

3.2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Luidruchtig Online opgegeven wensen ten aanzien van de Software en andere gegevens waarop Luidruchtig Online zijn offerte baseert.

3.3. Luidruchtig Online kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of indien er onvoorzien meerwerk optreedt tijdens uitvoering van Werkzaamheden.

3.4. Vermelde prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Luidruchtig Online daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Luidruchtig Online anders aangeeft.

3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Luidruchtig Online niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8. De door Luidruchtig Online aan de Klant verstrekte offerte en daarbij behorende documenten, ontwerpen en een gepresenteerde voorbeeld website blijven eigendom van Luidruchtig Online en mogen zonder toestemming van Luidruchtig Online niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. Handelt de Klant in strijd met dit artikel, dan is Luidruchtig Online gerechtigd voor het gebruik een marktconforme vergoeding aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat beide partijen de Overeenkomst hebben ondertekend, op het moment dat de Klant Schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte van Luidruchtig Online dan wel op het moment dat de Klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Luidruchtig Online.

Artikel 5. Annulering van de Overeenkomst

5.1. Indien de Klant de Overeenkomst annuleert, dan brengt Luidruchtig Online aan de Klant in rekening de kosten van alle reeds uitgevoerde Werkzaamheden op basis van het uurtarief van Luidruchtig Online.

5.2. Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

Artikel 6. Tarief- en prijswijziging

6.1. Luidruchtig Online heeft het recht jaarlijks zijn (uur)tarieven aan te passen. De Klant wordt Schriftelijk van een dergelijke aanpassing en van de datum van inwerkingtreding in kennis gesteld.

6.2. Luidruchtig Online is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Luidruchtig Online, dat in redelijkheid niet van Luidruchtig Online mag worden verwacht de overeengekomen Werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

6.3. Indien de Klant functionaliteiten en/of aanpassingen wenst in de Software die buiten de overeengekomen specificaties vallen dan wel indien de Software is gebouwd op basis van verkeerde informatie verstrekt door de Klant, dan is er sprake van meerwerk en stuurt Luidruchtig Online de Klant een offerte voor het meerwerk of worden de extra Werkzaamheden uitgevoerd op basis van het uurtarief van Luidruchtig Online.

6.4. Indien Luidruchtig Online bij het sluiten van de Overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Luidruchtig Online onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
a. Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de Overeenkomst;
b. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Luidruchtig Online toekomende bevoegdheid of een op Luidruchtig Online rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst

7.1. Luidruchtig Online zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.

7.2. Luidruchtig Online heeft het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder de Klant daarvan in kennis te stellen.

7.3. Luidruchtig Online is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kan Luidruchtig Online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.5. Luidruchtig Online kan niet garanderen dat het uitvoeren van de Werkzaamheden leidt tot het door de Klant gewenste resultaat, zoals het hoger komen in de zoekresultaten van zoekmachines, meer omzet, meer websitebezoekers, meer nieuwe klanten of meer naamsbekendheid. De honorering van Luidruchtig Online is niet afhankelijk van het resultaat, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het uitvoeren van online marketing Werkzaamheden door Luidruchtig Online leidt voor Luidruchtig Online tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting.

Artikel 8. Wijzigen van de Overeenkomst

8.1. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Luidruchtig Online gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Luidruchtig Online bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Luidruchtig Online op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst kosteloos op te zeggen.

8.2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Luidruchtig Online een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten Werkzaamheden.

Artikel 9. Duurovereenkomsten

9.1. Om ervoor te zorgen dat de Software online blijft, dient de Klant de Hosting & Support dienst van Luidruchtig Online af te nemen.

9.2. De looptijd van een duurovereenkomst komen partijen Schriftelijk overeen.

9.3. Na het verstrijken van de looptijd wordt de duurovereenkomst telkens automatisch verlengd voor de periode waarvoor de duurovereenkomst is aangegaan, tenzij partijen een andere verlengingsperiode zijn overeengekomen.

9.4. Ieder der partijen kan de duurovereenkomst tegen het einde van de looptijd opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere opzegtermijn zijn overeengekomen.

9.5. Voor de duurovereenkomst worden periodiek kosten aan de Klant in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten wordt voor of bij het tot stand komen van de duurovereenkomst Schriftelijk aan de Klant kenbaar gemaakt.

Artikel 10. Opleveringstermijn

10.1. Is voor de voltooiing van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Luidruchtig Online derhalve Schriftelijk in gebreke te stellen. Luidruchtig Online dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft de Klant geen aanspraak op schadevergoeding of kosteloze ontbinding.

10.2. Indien Luidruchtig Online gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Luidruchtig Online ter beschikking heeft gesteld.

10.3. In het geval dat een door Luidruchtig Online met de Klant overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 11. Verplichtingen van de Klant

11.1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Luidruchtig Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Luidruchtig Online worden verstrekt.

11.2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

11.3. De Klant verstrekt Luidruchtig Online alle Inhoud die noodzakelijk is om de Software overeenkomstig de overeengekomen specificaties te kunnen ontwikkelen.

11.4. De Inhoud dient te voldoen aan de door Luidruchtig Online voorgeschreven specificaties.

11.5. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het openbaar maken van de Inhoud waarvan de rechten bij derden liggen.

11.6. Indien de Klant aan Luidruchtig Online elektronische bestanden e.d. verstrekt, garandeert de Klant dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.

11.7. Het is de Klant niet toegestaan Luidruchtig Online een opdracht te geven tot het vervaardigen van werk dat inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Luidruchtig Online constateert of een vermoeden heeft dat het door de Klant gewenste werk in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Luidruchtig Online het recht de opdracht te annuleren en de tot dan toe uitgevoerde Werkzaamheden aan de Klant in rekening te brengen. Luidruchtig Online is niet verplicht te controleren of het door de Klant gewenste werk de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.

11.8. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de Software en voor het in acht nemen van door Luidruchtig Online gegeven instructies en/of adviezen. 

11.9. Wordt het uitvoeren van de Overeenkomst vertraagd door een handelen en/of nalaten van de Klant, dan wordt de Klant daarvan in kennis gesteld en komen de eventuele extra kosten die Luidruchtig Online daardoor dient te maken, zoals arbeidstijd, voor rekening van de Klant.

11.10. Indien de Klant verhuist, dan dient de Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres Schriftelijk aan Luidruchtig Online mede te delen.

11.11. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de algemene voorwaarden, richtlijnen en het beleid van zoekmachines en social media platforms. 

11.12. De Klant is zich ervan bewust dat indien de Klant wijzigingen aanbrengt aan zijn website, dat gevolgen kan hebben voor de positie van de website bij de zoekresultaten van zoekmachines. 

11.13. Indien de Klant toerekenbaar niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens Luidruchtig Online handelt, dan dient de Klant alle schade (daaronder tevens begrepen kosten) te vergoeden die Luidruchtig Online daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 12. Software

12.1. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de Software na de oplevering zoals hij is (“as is”) aan de Klant ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.

12.2. Voor onderhoud aan de Software dient de Klant de Hosting & Support dienst van Luidruchtig Online af te nemen. 

12.3. Indien de Klant na de oplevering aan Luidruchtig Online de opdracht verleent (herstel)werkzaamheden aan de Software uit te voeren, dan worden de kosten daarvan aan de Klant in rekening gebracht, tenzij opgedragen (herstel)werkzaamheden vallen onder de Hosting & Support dienst.

Artikel 13. Inloggegevens

13.1. Indien Luidruchtig Online inloggegevens van de Klant ontvangt, dan zal Luidruchtig Online verantwoordelijk omgaan met deze inloggegevens.

13.2. Indien de Klant inloggegevens wijzigt van een account waar Luidruchtig Online in het kader van de Overeenkomst toegang tot dient te hebben, dan dient de Klant zijn gewijzigde inloggegevens aan Luidruchtig Online kenbaar te maken.

13.3. Indien een ongeautoriseerde derde kennis neemt van inloggegevens van de Klant en/of toegang heeft tot een account van de Klant, dan is Luidruchtig Online waarvoor niet aansprakelijk. In een dergelijk geval dient de Klant zo spoedig mogelijk zijn inloggegevens te wijzigen en mee te werken bij het beperken van de schade ten gevolge van het ongeautoriseerde gebruik. Constateert Luidruchtig Online een hackerattack/ongeautoriseerd gebruik m.b.t. inloggegevens en/of een account van de Klant, dan stelt Luidruchtig Online de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 14. Facturatie en betaling

14.1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt facturatie voor het ontwikkelen van de Software als volgt:
a. 50% van de overeengekomen prijs onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst;
b. 50% van de overeengekomen prijs + de eventuele extra gemaakte kosten onverwijld na de oplevering van de Software.

14.2. Luidruchtig Online maakt een aanvang met het ontwikkelen van de Software nadat Luidruchtig Online de aanbetaling van de Klant heeft ontvangen.

14.3. Facturatie voor de duurovereenkomst geschiedt maandelijks vooraf, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

14.4 Luidruchtig Online stuurt de facturen via de e-mail.

14.5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,-.

14.7. Door de Klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de Klant een andere volgorde van toerekening aan. Luidruchtig Online kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

14.8. Klachten over een factuur dienen binnen 10 dagen na de factuurdatum Schriftelijk ingediend te worden bij Luidruchtig Online. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

14.9. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

14.10 Rechten, waaronder de gebruiksrechten zoals omschreven in artikel 16.4, worden aan de Klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Klant alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomsten verschuldigde vergoedingen volledig betaald heeft.

Artikel 15. Google Ads campagne

15.1. Indien de Klant gebruik maakt van Google Ads, dan worden de kosten voor de Google Ads campagne(s) door Google aan de Klant in rekening gebracht en is de Klant zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vergoedingen aan Google, ook indien Luidruchtig Online de Klant adviseert over deze dienst van Google. Het niet voldoen door de Klant van zijn (financiële) verplichtingen jegens Google kan nimmer leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid aan de zijde van Luidruchtig Online. 

15.2. In overleg met de Klant wordt een budget voor de Google Ads campagne(s) vastgesteld. Luidruchtig Online is niet aansprakelijk indien dit budget wordt overschreden of indien een Google Ads campagne langer doorloopt dan de Klant wenst. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het geregeld controleren van zijn lopende Google Ads campagnes en voor het budgetbeheer van de Google Ads campagnes.

 

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Inhoud berusten bij de Klant of diens licentiegevers. De Klant verleent Luidruchtig Online voor het uitvoeren van de Werkzaamheden een licentie op de Inhoud.

16.2. De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op de Software blijven eigendom van Luidruchtig Online of van zijn licentiegever, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen dat intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen. 

16.3. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Luidruchtig Online en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

16.4. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten ten aanzien van de Software, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

16.5. Het is Luidruchtig Online toegestaan standaard software, opensource software of nieuwe generieke deelcomponenten van software waaruit de Software bestaat te gebruiken en aan een derde ter beschikking te stellen. 

16.6. De broncode van de Software wordt niet aan de Klant verstrekt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

16.7. De Software kan bestaan uit softwareprogrammatuur of online diensten die niet door Luidruchtig Online ter beschikking worden gesteld, maar door een derde partij. In een dergelijk geval wordt de omvang van de licentie van deze softwareprogrammatuur of online dienst bepaald door de gebruiks- en/of licentievoorwaarden van de licentiegever van deze softwareprogrammatuur of online diensten.

16.8. Luidruchtig Online heeft met inachtneming van de belangen van de Klant, de vrijheid om de opgeleverde Software te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, zoals het plaatsen van een afbeelding van het ontwerp van de Software en een omschrijving van de functionaliteiten van de Software op zijn website. Luidruchtig Online is gerechtigd de naam en het logo van de Klant op zijn website te plaatsen als zijnde een klant van Luidruchtig Online.

16.9. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de Klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Luidruchtig Online voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

16.10. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Klant.

16.11. De Klant dient zelf na te gaan of de Inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 17. Klachten

17.1. Klachten over de verrichte Werkzaamheden dienen door de Klant zo spoedig mogelijk na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden te worden gemeld aan Luidruchtig Online. 

17.2. De Klant dient Luidruchtig Online de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken en binnen een redelijke termijn herstelwerkzaamheden uit te voeren.

17.3. Indien een gebrek aan de Software veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de Klant, dan zijn alle kosten die Luidruchtig Online heeft moeten maken om het gebrek te herstellen voor rekening van de Klant.

17.4. Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van Luidruchtig Online door een derde of door de Klant zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven de Klant niet het recht de betaling op te schorten.

17.5. De aansprakelijkheid van Luidruchtig Online is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 18.

17.6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring

18.1. Luidruchtig Online kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20.1 van deze algemene voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.

18.2. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en Inhoud. Luidruchtig Online is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens en Inhoud onjuist en/of niet volledig zijn. De Klant vrijwaart Luidruchtig Online tegen alle aanspraken ter zake.

18.3. Luidruchtig Online is niet aansprakelijk voor de werking van (online) diensten, software, systemen en producten van derden.

18.4. Luidruchtig Online is niet aansprakelijk voor het gebruik van software, hardware en andere zaken van derden waarvan het gebruik door de Klant is voorgeschreven.

18.5. Luidruchtig Online is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de Klant verband houdende met het (niet) functioneren van een systeem of (internet)verbindingen van de Klant.

18.6. Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt in de Software, dan sluit Luidruchtig Online iedere aansprakelijkheid uit.

18.7. Luidruchtig Online is niet aansprakelijk voor het dalen van de positie van de website van de Klant in de zoekresultaten van een zoekmachine.

18.8. Luidruchtig Online is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.

18.9. Luidruchtig Online garandeert niet dat de Software zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Luidruchtig Online is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking. Luidruchtig Online zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de Software te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.

18.10. Luidruchtig Online is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de Klant. De Klant dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van zijn website niet in strijd met de wet is en niet de (auteurs)rechten van derden schendt.

18.11. Luidruchtig Online is niet aansprakelijk voor het verlies van door de Klant toegepaste inloggegevens. Luidruchtig Online is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inloggegevens wordt gemaakt.

18.12. Luidruchtig Online is niet aansprakelijk indien het resultaat voortvloeiende uit de Werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de Klant.

18.13. Iedere aansprakelijkheid van Luidruchtig Online voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vertragingsschade, bedrijfsstagnatie, reputatieschade, dataverlies, letselschade, arbeidskosten en opgelegde boetes.

18.14. Indien Luidruchtig Online aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Luidruchtig Online beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Luidruchtig Online gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.15. De aansprakelijkheid van Luidruchtig Online ontstaat slechts indien de Klant Luidruchtig Online, onverwijld en deugdelijk, Schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Luidruchtig Online ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Luidruchtig Online in staat is adequaat te reageren.

18.16 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant uit welke hoofde ook jegens Luidruchtig Online vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Luidruchtig Online kan aanwenden.

Artikel 19. Vrijwaring

19.1. De Klant vrijwaart Luidruchtig Online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Luidruchtig Online toerekenbaar is.

19.2. Indien Luidruchtig Online uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Luidruchtig Online zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Luidruchtig Online, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Luidruchtig Online en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 20. Overmacht

20.1. Luidruchtig Online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Luidruchtig Online is onder andere sprake indien Luidruchtig Online verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, oorlog, terrorisme, diefstal, brand, epidemieën, pandemie, overheidsmaatregelen, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Luidruchtig Online de Overeenkomst uitvoert, fouten in software, website of (online) diensten van derden, een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Luidruchtig Online ingeschakelde derde partij en wijzigingen in wet- en regelgeving.

20.2. Luidruchtig Online heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Luidruchtig Online zijn verplichtingen had moeten nakomen.

20.3. Indien uitvoering van de Overeenkomst wegens overmacht tijdelijk niet mogelijk is, dan geeft dat de Klant niet het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien de Klant de Overeenkomst ontbindt in geval van een tijdelijke onmogelijkheid om uit te voeren, dan heeft Luidruchtig Online het recht alle reeds uitgevoerde Werkzaamheden op basis van het uurtarief van Luidruchtig Online aan de Klant in rekening te brengen.

20.4. Indien Luidruchtig Online ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Luidruchtig Online gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21. Ontbinding en opschorting

21.1. Luidruchtig Online is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
a. De Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Na het sluiten van de Overeenkomst Luidruchtig Online ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c. De Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

21.2. Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Luidruchtig Online kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Luidruchtig Online gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

21.3. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Luidruchtig Online kan worden gevergd, is Luidruchtig Online gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

21.4. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Luidruchtig Online gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

21.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Luidruchtig Online op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Luidruchtig Online de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

21.6. Indien Luidruchtig Online op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

21.7. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Luidruchtig Online, dan zal Luidruchtig Online in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Luidruchtig Online is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Klant in rekening gebracht. Luidruchtig Online zal de Klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Luidruchtig Online genoemde termijn te voldoen.

21.8. In geval van liquidatie, van (aanvraag) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Luidruchtig Online vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Luidruchtig Online op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 22. Geheimhouding

22.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

22.2. Indien Luidruchtig Online op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Luidruchtig Online zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Luidruchtig Online niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Klant niet gerechtigd tot kosteloze ontbinding van de Overeenkomst.

22.3. Luidruchtig Online behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23. Persoonsgegevens

23.1. Luidruchtig Online verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van Luidruchtig Online raadplegen, zie https://luidruchtig.nl/privacy-statement.html. 

23.2. Indien Luidruchtig Online in opdracht van de Klant persoonsgegevens verwerkt, dan zullen Luidruchtig Online en de Klant de afspraken omtrent deze verwerking vastleggen in een verwerkersovereenkomst.

Artikel 24. Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

24.1. Op elke Overeenkomst en rechtshandeling tussen Luidruchtig Online en de Klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is. 

24.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

24.3. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de Klant en Luidruchtig Online worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Luidruchtig Online gevestigd is.